przejdz do zawartosci

up

Szukaj
wielkość czcionki A A A

Ochrona praw własności intelektualnej

Obowiązujące w Polsce prawo gwarantuje ochronę własności intelektualnej na dwóch podstawowych polach. Pierwszym z nich jest prawo autorskie (copyright), które dotyczy wszelkich form kreatywnej twórczości (poczynając od słowa pisanego, poprzez muzykę, film itd.). Ochrona ta dotyczy zarówno praw osobistych, jak i majątkowych. Jej zakres w Polsce jest zgodny z Konwencją Berneńską (ochrona praw majątkowych trwa przez 70 lat od daty śmierci autora, prawo autorskie osobiste nie wygasa nigdy).

Drugim, z perspektywy większości firm znacznie istotniejszym polem, są prawa patentowe i prawa z tym związane (nie tylko patenty i wzory użytkowe, ale również znaki towarowe, wzornictwo przemysłowe, oznaczenia geograficzne, nazwy pochodzenia, topografie układów scalonych). W tej dziedzinie urzędem powołanym do zapewnienia ochrony jest Urząd Patentowy RP (www.uprp.gov.pl).

Oprócz tego, w przypadku znaków towarowych można w Polsce korzystać z ochrony za pośrednictwem wspólnotowego znaku towarowego, (rejestracja odbywa się w Urzędzie ds. Harmonizacji w ramach rynku wewnętrznego, w Alicante (Hiszpania), lub uzyskać ochronę międzynarodową znaku towarowego (rejestracja w biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie).

Kilka podstawowych informacji na temat ochrony zapewnianej przez UP RP:

Patent tam zarejestrowany trwa dwadzieścia lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku. Prawo ochronne na wzór użytkowy trwa dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia (później może być przedłużane na kolejne okresy 10-letnie), na wzornictwo przemysłowe przysługuje ochrona 25-letnia. Bez ograniczeń chronione są oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia.

Warunkiem trwania patentu lub prawa ochronnego jest uiszczenie opłat okresowych za ochronę wynalazków i wzorów użytkowych. Podstawowy wymiar opłaty za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego wynosi 500 zł.

Pełną tabelę opłat pobieranych przez Urząd Patentowy za wszelki czynności związane z ochroną patentową lub ochroną znaków towarowych można znaleźć tutaj.

Ważną informacją z punktu widzenia firm, które nie są obecne w Polsce jest to, że osoby fizyczne i prawne nie mające siedziby lub miejsca zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą w postępowaniu przed Urzędem Patentowym działać wyłącznie za pośrednictwem rzecznika patentowego mającego siedzibę w Polsce.

Szerszą informację na temat ochrony własności przemysłowej w Polsce można znaleźć w opracowaniu przygotowanym przez Kancelarię Radców Prawnych Stopczyk i Mikulski na stronie PAIZ S.A.  Jej pełny tekst po polsku można znaleźć pod tutaj: (Wersja polska), (Wersja angielska)

Poleć znajomemu | Wersja do druku