przejdz do zawartosci

up

Szukaj
wielkość czcionki A A A

Pozwolenie na pracę

Wizy

Zasady ubiegania się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i uzyskanie karty czasowego pobytu:

 1. Cudzoziemiec, może ubiegać się o wizę i prawo do pobytu trwającego dłużej niż 12 miesięcy w następujących sytuacjach:

  • posiada zezwolenie na pracę,
  • prowadzi działalność gospodarczą,
  • podejmuje naukę,
  • zawiera związek małżeński z obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na osiedlenie;
 2. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się na okres do 2 lat, z możliwością przedłużenia, nie dłużej jednak niż do 10 lat;

 3. Wniosek o zezwolenie na czas oznaczony powinien być złożony 60 dni przed upływem 12 miesięcznego terminu legalnego pobytu w kraju na podstawie wizy;

 4. Wniosek o przedłużenie zezwolenia na czas oznaczony i wymianę karty czasowego pobytu powinien być złożony 60 dni przed upływem terminu, na które zostało wydane dotychczasowe zezwolenie.

Składając dokumenty o uzyskanie zezwolenia na czas oznaczony, cudzoziemiec musi przebywać legalnie w Polsce, posiadać aktualny paszport, zameldowanie i wystąpić o stosowne zezwolenia na 2 miesiące przed upływem terminu ważności posiadanej wizy.

Praca cudzoziemców z UE w Polsce

Cudzoziemcy mogą wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.  Obowiązek ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywateli państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, z zastrzeżeniem możliwości zastosowania wobec nich zasady wzajemności z użyciem środków równoważnych lub ograniczeń.

Traktat Akcesyjny dopuszcza możliwość wprowadzenia okresów przejściowych wobec obywateli tych krajów dawnej Unii, które stosują wobec Polski okresy przejściowe. Wobec obywateli krajów nie stosujących okresów przejściowych ograniczenia takie nie mogą być wprowadzone, chyba  że „możliwe jest wystąpienie lub też występują zakłócenia na krajowym rynku pracy, które stanowią poważne zagrożenie dla standardu życia lub poziomu zatrudnienia w danym regionie lub zawodzie", z tym że nie można wprowadzić ograniczeń wobec obywateli Cypru i Malty. Decyzję o wprowadzeniu ograniczeń podejmuje jednak nie Polska lecz Komisja Europejska.

W obecnym stanie prawnym, obywatele nowych państw członkowskich nie potrzebują zezwoleń na pracę w Polsce.

Cudzoziemcy spoza Unii

Pracodawcy chcący zatrudnić pracowników z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej albo nieposiadającymi umowy o swobodnym przepływie pracowników muszą uzyskać zezwolenie wydawane przez wojewodę właściwego dla ich siedziby. Nie trzeba jednak starać się o zgodę na zatrudnienie osób mających status uchodźcy nadany w Polsce czy zezwolenie na osiedlenie się u nas.

Sąsiedzi ze wschodu

Obywatele Białorusi, Rosji i Ukrainy mogą wykonywać pracę w Polsce bez konieczności uzyskania pozwolenia. Tak będzie, jeśli będą wykonywać pracę maksymalnie przez trzy miesiące w ciągu kolejnych sześciu miesięcy i jeżeli otrzymają oświadczenie polskiego pracodawcy o zamiarze ich zatrudnienia. Oświadczenie rejestrują powiatowe urzędy pracy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pracodawcy. Obywatele tych państw muszą mieć wizę w celu wykonywania pracy.

Bez zezwolenia

Przedsiębiorcy mogą jeszcze liczyć na inne ułatwienia. Czasami nie muszą nawet ubiegać się o zezwolenie na zatrudnienie. Dotyczy to cudzoziemców pełniących funkcję doradczą, nadzorczą lub wymagającą szczególnych kwalifikacji i umiejętności w programach realizowanych w ramach działań Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programach pomocowych oraz obcokrajowców delegowanych do pracy w instytutach kultury państw obcych w Polsce na podstawie umów międzynarodowych pod warunkiem wzajemności. Mogą to być także cudzoziemcy delegowani do Polski przez pracodawcę ze swojego kraju, jeżeli zachowują oni miejsce stałego pobytu w swoim kraju, na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym.

Linki:

Kodeks pracy  - aktualna treść obowiązującego w Polsce kodeksu pracy

Poleć znajomemu | Wersja do druku